۱۳۹۲ خرداد ۲۹, چهارشنبه

روحانی رئیس جمهور بیچاره هاست

با توجه به وعده های انتخاباتی روحانی و عواملی که باعث شد ایشان رئیس جمهور شوند بایستی اذعان نمود که ایشان رئیس جمهور منتخب نیستند بلکه رئیس جمهور بیچارگی هستند. 

مردم از بیچارگی وقتی تمامی درهای ورود به دمکراسی را بروی خود بسته دیدند و همتی عمومی نیز برای وحدت و گذر به دمکراسی از سوی خودشان مشاهده نمیکنند.
 

اصلاح طلبان از بیچارگی وقتی تمامی درهای ورود به قدرت را بسته دیدند و سرکوب گفتمانهای رادیکال موسوی و کروبی را مشاهده کردند.
 

رهبر از بیچارگی وقتی جهالت آشکار اطرافیان خود را در مدیریت اقتصادی و سیاسی کشور مشاهده میکند. و خطر حمله نظامی و تحریمها امکان فروپاشی ناگهانی نظام را تسهیل میکند.
 

همه این بیچارگان به توافق رسیدند که برای تداوم حیات سیاسی و اجتماعی خود یک امید و تدبیر دروغین را رئیس جمهور کنند تا توافقات نانوشته آنها برای همکاری و مصالحه با جعل واژه “گذر آرام به دمکراسی” جهت سرگرم کردن مردم و چپاول ثروت و برباد دادن عزت ایران تداوم یابد.
 

روحانی رئیس جمهور بیچاره هاست و بیچاره تر از همه خود او خواهد بود که بایستی با ادعای تدبیر پاسخگوی این سه جریان بیچاره باشد.